Beschikbaarheid en reserveren

Vakantie met paarden in Nederland.
Boek hier een vakantiehuis met paard!

  • disclaimer

Zoek & Boek

Toon geavanceerd zoeken
reset filter

disclaimer


ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE WEBSITE:
 
WWW.VAKANTIE-MET-PAARDEN.NL

Artikel 1 Definities
1.1 Best Animal Holidays 1462 JP te Middenbeemster, beheert de website vakantie-met-paarden.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een vakantiewoning met paardenstal in contact te treden met de betreffende eigenaar dan wel beheerder.
1.2 In deze algemene bepalingen worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Best Animal Holidays handelend onder de naam Vakantie met Paarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37137165
b. huurder: de natuurlijke persoon die via de website in contact treedt dan wel wenst te treden met een verhuurder van een vakantiewoning;
c. verhuurder: de eigenaar of beheerder van een vakantiewoning die zijn vakantiewoning wenst te verhuren;
d. gebruiker: de huurder of verhuurder die gebruik maakt van de diensten die op de website worden aangeboden;
e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en Best Animal Holidays
f. website: de website vakantie-met-paarden.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene bepalingen gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen Best Animal Holidays en de gebruiker waarop Best Animal Holidays deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Best Animal Holidays uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene bepalingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene bepalingen geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene bepalingen voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene bepalingen volledig van toepassing. Best Animal Holidays en de gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website
De website kan links bevatten naar andere websites dan vakantie-met-paarden.nl
FP kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Best Animal Holidays kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 De diensten
De diensten op de website worden niet aangeboden:
- aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;

Artikel 5 Klachten en verjaring
5.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
Best Animal Holidays
Prinses Beatrixpark 61
1462 JP Middenbeemster
5.2 Klachten worden door Best Animal Holidays binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
5.3 Alle aanspraken jegens Best Animal Holidays die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Best Animal Holidays zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Best Animal Holidays is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
6.2 Best Animal Holidays streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
6.3 FP kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Best Animal Holidays zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Best Animal Holidays is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
6.4 Best Animal Holidays is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij Best Animal Holidays te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
6.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Best Animal Holidays staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
6.6 Best Animal Holidays is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.
6.7 De in deze algemene bepalingen opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Best Animal Holidays of haar ondergeschikten.

Artikel 7 Overmacht
In geval van overmacht is Best Animal Holidays niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover Best Animal Holidays als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Best Animal Holidays en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
8.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Best Animal Holidays gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Best Animal Holidays zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Best Animal Holidays niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Best Animal Holidays of aan de verhuurders. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Animal Holidays de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 10 Diverse onderwerpen
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene bepalingen zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 Op elke overeenkomst tussen Best Animal Holidays en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
10.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de gebruiker en Best Animal Holidays zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Best Animal Holidays is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat Best Animal Holidays zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HUURDERS

Artikel 11 Positie van Best Animal Holidays
11.1 Via de website vakantie met paarden kan een huurder in contact treden met een verhuurder. Het gebruik van de website is voor eigen risico van de huurder. Elke beslissing tot het huren van een vakantiewoning als resultaat van op de website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
11.2 De huurder erkent dat Best Animal Holidays op generlei wijze betrokken is bij de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.
11.3 Best Animal Holidays is op geen enkele wijze jegens de huurder verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc. van een verhuurder.

Artikel 12 Huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder
12.1 Bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de verhuurder. De algemene voorwaarden van Best Animal Holidays maken geen onderdeel deel uit van de bovengenoemde huurovereenkomst. Dit is een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder.
12.2 Indien een verhuurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de huurder, is dat een zaak tussen de huurder en de verhuurder.

Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1 Best Animal Holidays draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
13.2 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de huurder wordt verstuurd, wordt de huurder gewezen op de mogelijkheid zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Best Animal Holidays is niet aansprakelijk voor onjuistheden in fotografisch materiaal van de vakantiewoningen, beschrijving van een vakantiewoning en andere omschrijvingen en informatie die op de website worden weergegeven.

Artikel 15 Beveiliging en internet
Best Animal Holidays zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de verhuurder via de website ingevoerde gegevens, maar Best Animal Holidays kan ter zake geen garantie geven.

Twitter

  • Landgoed Het Vlier biedt u een mogelijkheid voor verblijf in het landhuis, appartement of op basis van B&B. Facilit... https://t.co/3lO04-07-2022 door VakantiePaard

  • Wilt u een paar dagen doorbrengen op de Veluwe in een bosrijke omgeving, omringd met het geluid van fluitende vogel... https://t.co/gjF27-06-2022 door VakantiePaard

  • Kom tot rust in één van de prachtige villa's van Droomeind en maak eindeloze ritten in de uitgestrekte bossen rondo... https://t.co/0ZF21-06-2022 door VakantiePaard

volg ons